Kütahya Şaphane Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Kütahya Şaphane Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
15 Ağustos 2009 - 13:13

>

Kütahya Şaphane Belediyesi İtfaiye Eri Alacak. Ayrıntılar yazının devamında.
KÜTAHYA İLİ ŞAPHANE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Şaphane Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 21.10.2006 tarihli ve 26326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği” hükümlerine göre ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak şartı ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav ile personel alınacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :
SINIFI–ÜNVANI–DERECE–ADET–CİNSİYET–EĞİTİM DURUMU
GİH—-İTFAİYE ERİ–12——1——–E/K—–Lise ve Dengi Okul Mezunu
BAŞVURU ŞARTLARI:
-İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN:

1 – Türk Vatandaşı olmak.
2- 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinin ( A ) fıkrasında belirtilen şartları
taşımak,
3- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5 -Sınav tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.
6 -Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
7 -Tartılma ve ölçülme aç karnına, çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az
1,67 m ,kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.
6- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
7– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış
olmamak,
8- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve en az 69 puan ve üzeri almış olmak
9 – Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel bir
durumu bulunmamak.(Sağlık Raporu istenir)

BAŞVURU SÜRESİ VE İSTENECEK BELGELER:
Başvuru, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak Başvuru Formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenerek yapılacaktır. Başvurular 17.08.2009 – 18.08.2009 tarihlerinde başlayıp saat 17:30 da mesai bitiminde sona erecektir.
1- 2008 KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti
2- TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı veya ilgili Kurumca onaylı sureti
3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf
( 1 adedi iş talep formuna yapıştırılacak)
4- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya ilgili Kurumca onaylı sureti
5- Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (son 1 ay içinde alınmış)
6- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı
7- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı
8-Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel bir
durumu bulunmadığına dair Sağlık Raporu (İtfaiye Eri olur.) almak.

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Yazı İşleri Müdürlüğünce sınav giriş belgesi verilecektir. İdaremiz, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Posta ve İnternet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV YERİ VE SAATİ:
26 Ağustos 2009 Çarşamba günü saat:09:00’da Belediyemiz Başkanlık Makam
odasında sözlü sınav yapılacaktır. SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Başvuru şartlarını taşıyanlardan; KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava
çağrılan adayların listesi Belediyemiz İlan panosunda asılacaktır. Sınava çağrılan adaylar, kendileri için düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini 17 – 18 Ağustos 2009 tarihleri arasında Yazı İşleri Müdürlüğünden şahsen alacaklardır. Sınav giriş belgesi ekinde kendilerine gönderilen boy ve kilo tespit formunu onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda bu belgelerle ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yada sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır.
SINAV KONULARI: (Mülakat sınav konuları)
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat
e) Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik soru ve uygulamalar

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
İtfaiye Eri kadrolarına giriş sınavı için başvuran adayların sözlü sınavı, Sözlü Sınav Komisyonu huzurunda mülakat şeklinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava alfabetik soyadı sırasına göre alınacaktır. Sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Her aday (a), (b), (c), (d) ve (e) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasının % 50 si ile KPSS puanının % 50 si alınmak suretiyle başarı notu belirlenir
Giriş sınavında başarı notu en yüksek olan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkça uygun yerlere asılır. Ayrıca sınav sonucu, kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir ve bu tebligatta atanmaları için gerekli olan belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir. Sınava katılanlardan başarılı bulunanların ilan edilen boş kadro sayısından fazla olması halinde, ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Asil adaylardan süresi içinde göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır.
Atamanın yapılabilmesi için tebligatta belirtilen süre içinde gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve Posta, İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.
Sınav Komisyonu ; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takd
irde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını yada hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.