Kütahya Şaphane Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Kütahya Şaphane Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
15 Ağustos 2009 - 13:13

>

Kütahya Şaphane Belediyesi İtfaiye Eri Alacak. Ayrıntılar yazının devamında.
KÜTAHYA İLİ ŞAPHANE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Şaphane Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 21.10.2006 tarihli ve 26326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği” hükümlerine göre ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak şartı ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav ile personel alınacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :
SINIFI–ÜNVANI–DERECE–ADET–CİNSİYET–EĞİTİM DURUMU
GİH—-İTFAİYE ERİ–12——1——–E/K—–Lise ve Dengi Okul Mezunu
BAŞVURU ŞARTLARI:
-İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN:

1 – Türk Vatandaşı olmak.
2- 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinin ( A ) fıkrasında belirtilen şartları
taşımak,
3- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5 -Sınav tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.
6 -Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
7 -Tartılma ve ölçülme aç karnına, çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az
1,67 m ,kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.
6- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
7– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış
olmamak,
8- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve en az 69 puan ve üzeri almış olmak
9 – Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel bir
durumu bulunmamak.(Sağlık Raporu istenir)

BAŞVURU SÜRESİ VE İSTENECEK BELGELER:
Başvuru, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak Başvuru Formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenerek yapılacaktır. Başvurular 17.08.2009 – 18.08.2009 tarihlerinde başlayıp saat 17:30 da mesai bitiminde sona erecektir.
1- 2008 KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti
2- TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı veya ilgili Kurumca onaylı sureti
3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf
( 1 adedi iş talep formuna yapıştırılacak)
4- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya ilgili Kurumca onaylı sureti
5- Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (son 1 ay içinde alınmış)
6- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı
7- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı
8-Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel bir
durumu bulunmadığına dair Sağlık Raporu (İtfaiye Eri olur.) almak.

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Yazı İşleri Müdürlüğünce sınav giriş belgesi verilecektir. İdaremiz, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Posta ve İnternet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV YERİ VE SAATİ:
26 Ağustos 2009 Çarşamba günü saat:09:00’da Belediyemiz Başkanlık Makam
odasında sözlü sınav yapılacaktır. SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Başvuru şartlarını taşıyanlardan; KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava
çağrılan adayların listesi Belediyemiz İlan panosunda asılacaktır. Sınava çağrılan adaylar, kendileri için düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini 17 – 18 Ağustos 2009 tarihleri arasında Yazı İşleri Müdürlüğünden şahsen alacaklardır. Sınav giriş belgesi ekinde kendilerine gönderilen boy ve kilo tespit formunu onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda bu belgelerle ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yada sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır.
SINAV KONULARI: (Mülakat sınav konuları)
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat
e) Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik soru ve uygulamalar

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
İtfaiye Eri kadrolarına giriş sınavı için başvuran adayların sözlü sınavı, Sözlü Sınav Komisyonu huzurunda mülakat şeklinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava alfabetik soyadı sırasına göre alınacaktır. Sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Her aday (a), (b), (c), (d) ve (e) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasının % 50 si ile KPSS puanının % 50 si alınmak suretiyle başarı notu belirlenir
Giriş sınavında başarı notu en yüksek olan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkça uygun yerlere asılır. Ayrıca sınav sonucu, kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir ve bu tebligatta atanmaları için gerekli olan belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir. Sınava katılanlardan başarılı bulunanların ilan edilen boş kadro sayısından fazla olması halinde, ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Asil adaylardan süresi içinde göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır.
Atamanın yapılabilmesi için tebligatta belirtilen süre içinde gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve Posta, İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.
Sınav Komisyonu ; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takd
irde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını yada hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym