Kamu İhale Kurumu (KİK) Uzman Yardımcısı Alacak.

Ana Sayfa » Genel » Kamu İhale Kurumu (KİK) Uzman Yardımcısı Alacak.
02 Ağustos 2009 - 14:42

>

Kamu İhale Kurumu (KİK) Uzman Personel Alacak. Ayrıntılar yazının devamında.

T.C. Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu ihale Kurumunda (KİK) görevlendirilmek amacıyla;

olmak üzere toplam 12 (oniki) kişi, Kamu İhale Uzman Yardımcısı olarak alınacaktır.
Yazılı sınav, 1.ve 2. gruplar için; Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3. grup için, KİK veya belirlenecek Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından 08.11.2009 tarihinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için Kamu İhale Kurumu tarafından yapılacak olan sözlü sınav tarihi daha sonra belirlenecektir.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI:
1) ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak ve söz konusu sınavların yabancı dil testinden 42 veya daha fazla doğru cevabı bulunmak,
2) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

4)01.01.2009 tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,
5) Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında iki defadan fazla başarısız olmamak,
6) Askerlik ile ilişkisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, sağlık nedenleri dışında muaf tutulmuş yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilirler).
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: Başvuru Formu, Kurumun İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 Balgat/Ankara adresinden veya http://www.ihale.gov.tr/ internet adresinden temin edilecektir).
1) 2008 veya 2009 KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi,
2) Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınan sabıkasızlık kaydı,
3) 4,5 X 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf,
4) Sınava girecek 1. ve 2. grup adaylar için sınav ücreti olarak; Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankasının tüm şubeleri veya Garanti Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankasının internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına 50 (Elli) TL yatırıldığına dair dekontun aslı,
5) Sınava girecek 3. grup adaylar için sınav ücreti olarak; Kamu İhale Kurumunun Ziraat Bankası Beşevler Şubesindeki 5503538-5001 numaralı hesabına 50 (Elli) TL yatırıldığına dair dekontun aslı,
Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlara, birden fazla sınav ücreti yatıranlara veya eksik belgelerle başvuru yapan adaylara, sınav ücreti iade edilmeyecektir.
SINAV BAŞVURUSU: Adaylar tarafından Sınav Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun çıktısı imzalanarak yukarıda belirtilen belgelerle birlikte iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya Kuruma elden teslim edilir. 11/09/2009 günü mesai bitimine kadar (Saat:18.00), Kuruma ulaşmayan ve/veya eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGESİ: Yazılı sınava girilecek yer ve saati gösteren fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, adayların haberleşme adreslerine 1. ve 2. gruptan sınava girecek adaylar için ÖSYM, 3. gruptan sınava girecek adaylar için ise KİK tarafından gönderilecektir.
Yazılı sınavda adaylar fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikle kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracak, bulunmayan adaylar sınav salonuna alınmayacaktır.
Cevap kâğıtları optik okuyucular taralından okunacağından adayların yanlarında yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri (kesinlikle cep telefonu, hesap makinesi gibi elektronik cihazlar getirmemeleri) gerekmektedir.
SINAV KONULARI:
1) 1. ve 2. gruptan sınava girecek adaylara yazılı sınavda alan bilgisi testi uygulanacaktır.
a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Devlet idaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), Ceza Usul Hukuku,
b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari işletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku. Kıymetli Evrak Hukuku), İcra İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,
c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,
d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,
2) 3. gruptan sınava girecek adaylara yazılı sınavda mühendislik konularında alan bilgisi soruları sorulacaktır.
DEĞERLENDİRME 1. ve 2. grubun yazılı sınav değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sınavda adaylar alan bilgisi testindeki beş gruptan kendilerinin sınava müracaat sırasında belirleyeceği ve en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç alt test grubunun sorularını cevaplamak zorundadır. Üç test grubundan fazla test cevaplayanlann cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan adaylardan en yüksek alan adaydan başlamak üzere her grup için belirlenen kontenjanın (5), iki katına tekabül eden (10) aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. Her grup için 10. sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar da bu sınavda başarılı sayılacaklardır.
3. grubun yazılı sınav değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sınavda adaylara mühendislik alan bilgisi konularında eşit ağırlıklı soru sorulacak, bu değerlendirme sonunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan adaylardan, en yüksek alan adaydan başlamak üzere, yukarıda sayılan mühendislik branşlarından her bir bölüm için kontenjanın (1), iki katına tekabül eden (2) aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. Her branş için 2. sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar da bu sınavda başanlı sayılacaklardır.
SINAV SONUCU: 1. ve 2. grubun yazılı sınav sonucu ÖSYM, 3. grubun yazılı sınav sonucu ise KİK tarafından adayların haberleşme adresine gönderilecektir. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar, Sınav Sonuç Belgelerinin adreslerine postalanması tarihinden
itibaren en geç 10 gün içerisinde, 1. ve 2. gruptan katılan adaylar tarafından ÖSYM’ye, 3. gruptan katılan adaylar tarafından ise KİK’e yapılması gerekmektedir.
ÖSYM ve KİK, süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek, sonucu adaya bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
SÖZLÜ SINAV: Yapılan yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların haberleşme adreslerine sözlü sınavın tarihi, yeri, saati ve istenecek belgeler ile sınava ilişkin diğer hususlar, sınav tarihinden en az 15 gün önce KİK tarafından gönderilecektir.
İlan olunur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım