Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı (40 kişi)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı (40 kişi)
21 Ağustos 2009 - 18:46

>

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı için giriş sınavı duyurusu yaptı. Ayrıntılar yazının devamında.

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
1- GENEL
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece
kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, Hazine Uzman Yardımcısı
alınacaktır.
ALAN ADET
İktisat 15
İşletme 8
Hukuk 5
Maliye 5
Endüstri Mühendisliği 7
TOPLAM 40
Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı
takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik
yapabilir.
2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir:
a) Sadece yukarıda belirtilen alanlardan mezun durumda olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
c) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme
ve mühendislik fakülteleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı
fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,
d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran
2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);
• İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında
yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (300) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü
mezunları kabul edilecektir),
• İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında
yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İşletme
bölümü mezunları kabul edilecektir),
• Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında
yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Hukuk
bölümü mezunları kabul edilecektir),
• Maliye alanı için KPSSP-24 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında
yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Maliye
bölümü mezunları kabul edilecektir),
• Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-16 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda
bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (140) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için
sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),
e) 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil
bölümünden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 (%70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu
Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS 2007 Kasım, 2008 Mayıs-Kasım, 2009 Mayıs) en az (C)
düzeyinde puan almış olmak,
f) 01.01.2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 tarihinde ve sonrasında doğanlar
sınava başvurabilecektir),
Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar, sınava kabul
edilmeyeceklerdir.
3- BAŞVURU
Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 4 üncü maddede belirtilen
belgelerle birlikte, 24.08.2009 tarihinden itibaren 07.09.2009 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar şahsen
veya “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510
Emek / ANKARA” adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü) yapılacaktır.
07.09.2009 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda,
başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 07.09.2009 tarihine kadar teslim edilmesi
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- BAŞVURU BELGELERİ
Adaylar;
a) Müsteşarlığın internet sayfasından (http://www.hazine.gov.tr) veya Personel Dairesi Başkanlığından temin
edip dolduracakları “İş Talep Formu”,
b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
c) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek
şekilde),
d) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya
yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı,
e) KPSS puan belgelerinin aslı (KPSS puan belgesinin fotokopisi ile birlikte),
f) 4,5×6 ebadında, yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafları,
ile birlikte yukarıda verilen adrese başvuracaklardır.
Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Personel Dairesi Başkanlığınca
tasdik edilebilecektir.
Posta yolu ile başvuru yapacak adaylar, noter onaylı suretleri gönderebilirler ya da asıllarını göndermeleri
durumunda fotokopileri Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik olunacaktır. Belgelerin asılları ise adaylara iade
edilecektir.
5- SINAV ŞEKLİ
Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; İktisat, İşletme, Hukuk,
Maliye ve Endüstri Mühendisliği olmak üzere 5 farklı alanda yapılacak olup, adaylar sınav başvurularında bu
alanlardan mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edebileceklerdir.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en
yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday
alınacaktır. Bu nedenle ortalama 70 puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.
6- SINAV KONULARI
Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:
a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka,
Ekonometri
b) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi, İşletme
Finansmanı
c) Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel
Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras
Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli
Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), Usul Hukuku (Ceza Muhakemesi Kanunu ve
Hukuk Usulü Muhakemeleri),
d) Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), M
aliye
Politikası,
e) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim
Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri,
Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar sadece iktisat konusundaki alan bilgisi sorularını,
diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile genel iktisat sorularını
cevaplandıracaklardır.
Yazılı sınavda, bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:
– İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi,
– Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat,
Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, konulara
hâkimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususlar göz önüne alınarak
değerlendirme yapılacaktır.
7- SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Yazılı Sınav, 10.10.2009 tarihinde “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci/ANKARA”
adresinde yapılacaktır. Sınav, saat 10:30’da başlayacak ve bir oturumda yapılacaktır.
Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında
(http://www.hazine.gov.tr) ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Ancak,
sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını
taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da
geçersiz sayılacaktır.
b) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların
isimleri ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı
yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir.
8- KİMLİK BELGESİ
Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) bulunduracaklardır.
9- KAZANANLARIN İLANI ve ATAMASI
Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine
Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine
bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Sınavı kazanarak Hazine Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanacaklardan;
a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan,
b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
c) 4,5×6 ebadında, yeni çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
d) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,
talep edilecektir.
10- BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları, Müsteşarlık internet sayfası veya Müsteşarlık
posta adresi aracılığıyla temin edilebilir.
Bilgi alınabilecek telefon numaraları: ( 0 312 ) 204 64 69
( 0 312 ) 204 60 87
( 0 312 ) 204 61 10
Hazine Müsteşarlığı internet sayfası: http://www.hazine.gov.tr
Adres: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 5. Kat
06510 Emek / ANKARA

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım