Denizli Yeşilyuva Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (3 kişi)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Denizli Yeşilyuva Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (3 kişi)
28 Ağustos 2009 - 11:03

>

Denizli Yeşilyuva Belediyesi İtfaiye Eri Alacak. Ayrıntılar yazının devamında.

DENİZLİ İLİ YEŞİLYUVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17 nci maddelerine, bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerine dayanılarak ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda Unvan, Sınıf, Derece, Sayıları, KPSS türü ve KPSS taban puanı belirtilen 3 adet İtfaiye Eri kadrosuna, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır
Alınacak Kadro Ünvanı–Sınıfı–Kadro/Derecesi–Adedi–Niteliği–Cinsiyeti–KPSS Türü/puanı
İtfaiye Eri————–G.İ.H——8————-1——–Lisans mezunu–E/K–KPSSP3/70
İtfaiye Eri————–G.İ.H——8————-2——-Lise mezunu–E/K–KPSSP94/60
TOPLAM 3 kişi
ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARI:
Genel Şartlar
1-Türk Vatandaşı olmak,
2-Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak
3-Türk ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak(Resmi sağlık kurul raporu istenilecek)
5-657 sayılı Devlet memurları kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak.
6 Sınav günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

8- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda, kadınlarda en az 1,60 m boyunda ve 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+,-)10 kg dan fazla fark olmamak.(Boy ve kilo tespiti Yeşilyuva Aile Hekimliği tarafından yapılacaktır.)
9-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen puan türleri itibari ile 100 tam puan üzerinden; Lisans mezunu adaylarda KPSSP3 türünde en az 70, Lise ve Dengi mezunu adaylarda KPSSP94 türünde en az 60 puan ve üzeri almış olmak,
10- GİH sınıfı 8. dereceli 1 adet itfaiye eri kadroları için lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin lisans programlarının birinden mezun olmak, GİH sınıfı 8. dereceli 2 adet itfaiye Eri kadro için Lise ve Dengi okulundan mezun olmak.
11-Herhangi bir kamu kurum ve kurulunda 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabi memur olarak çalışıyor olmamak.
12-Askerlik çağına gelmiş ise muzaffer askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
SINAVA BAŞVURU:
İtfaiye Eri giriş sınavı başvuruları, Yeşilyuva Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve internet ortamında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 04 Eylül 2009 cuma günü başlayıp 11 Eylül 2009 cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Boy ve Kilo tespiti başvuru esnasında Yeşilyuva Aile Hekimliği tarafından yapılacaktır. (Cumartesi- Pazar ve mesai saatleri dışında başvuru kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:
Başvuru için, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi Aslı veya onaylı sureti
2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı veya ilgili Kurumca onaylı sureti
3- Son üç ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Diploma veya ilgili Kurumca onaylı sureti, (Geçici Mezuniyet belgesi olması halinde geçerlilik süresi içinde olmak kaydı ile aslı)
5- Sabıka kaydının olmadığına dair beyanı
6- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı
SINAV YERİ VE SAATİ:
17 Eylül 2009 Perşembe günü Belediyemiz Meclis Salonunda Saat:10.00 da sözlü ve Belediyemiz Garajında dayanıklılık sınavı yapılacaktır.
SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi. Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ: 15 Eylül 2009 Salı günü Yazı işleri Müdürlüğünden alınacaktır.. Boy ve Kilo tespit formu onayı olmadan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda bu belgelerle ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI: (Mülakat sınav konuları)
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşur.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
Başvuran adaylar, 17 Eylül 2009 Perşembe günü Saat:10.00 da Belediyemiz Meclis Salonunda Sözlü, İtfaiye Eri Dayanıklılık testi (Belediyemiz Garajında yapılacaktır.) olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar.
Başarı notu; İtfaiye Eri giriş sınavında, sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav ile dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.
Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü ve uygulamalı sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.
Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılm
ayacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

  1. Anonymous
    28 Ağustos 2009 - 16:30

    >çok iyiymiş kpss puanları ne kadar etkiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım