200 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı Alınacak

Ana Sayfa » Genel » 200 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı Alınacak
07 Ağustos 2009 - 11:15

>

200 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı Alınacak. Ayrıntılar yazının devamında.

İ L Â N

A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 9-5 inci dereceli kadrolara 200 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.
2- Başvurular 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü başlayacak, 26 Ağustos 2009 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
3- Yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Ekim 2009 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2 saat sürecektir.
4- Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür konuları ile Alan Bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.
Adayların genel başarı puanı tespit edilirken; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır.
Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun (200) bir kat fazlası olan 400 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 400’üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 400’ü bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların sınav sonuç belgesinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız”, 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç belgesinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç belgelerinde ise “Kazanamadınız” ibareleri yer alacaktır.
5- Başvuruda bulunacakların, İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü olan 31.01.2009 tarihi itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 31.01.1974 ve daha sonra olanlar)
c) Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Görev yapmasını engelleyecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
Naklen atanacaklarda yukarıdaki şartlar yanında, varsa son üç yıla ilişkin sicillerinin olumlu olması şartı aranır.
6- Sınav başvuruları elektronik ortamda alınacağından, adayların öncelikle başvuru tarihleri arasında sınav başvuru ücreti olan 50 TL’yi, ÖSYM adına T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı aracılığıyla yatırmış olmaları gerekmektedir. Bu ücretin yatırılmamış olması halinde sistem başvuruyu kabul etmeyecektir.
Sınav ücretini yatıran adaylar:
a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://www.pgm.adalet.gov.tr/.) temin edecekleri başvuru formu, (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır),
b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olduğunu gösteren diploma örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde bitirme belgesi örneği), öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için denklik belgesi,
c) Nüfus cüzdanı örneği
İle birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne, ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarına veya bölge idare mahkemesi başkanlıklarına başvuru tarihleri arasında bizzat başvuracaklardır. Kayıt işlemi elektronik ortamda adayın fotoğrafı çekilerek yapılacağından posta yoluyla müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir. Çekilen fotoğraf ÖSYM tarafından düzenlenecek Sınav Giriş ve Kimlik Belgesinde kullanılacağından, fotoğraf, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır.
Başvuruda bulunan adaya kayıt görevlisi tarafından kayıt formu verilecektir. Form adayca kontrol edilip imzalandıktan sonra görevlice onaylanacaktır. Onaylama işlemi yapıldıktan sonra kayıt işleminde herhangi bir değişiklik yapılamayacağından kayıt formunun aday tarafından titizlikle incelendikten sonra imzalanması gereklidir. Onaylanan kayıt formunun bir sureti adaya verilecek, diğer sureti ise başvuru formu ve ekleri ile birlikte birimde kalacaktır.
Şartları taşımadığı halde başvuran adayın başvurusu sistem tarafından reddedilecek ve durum kayıt formunda belirtilecektir. Bu kişiler ÖSYM’ye gönderilen listeye dahil edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
7- Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, sınavdan 3 gün önce eline ulaşmayan adayla
rın ÖSYM’ye başvurmaları ve bu belgeyi almaları gerekmektedir.
8- Yazılı sınav, ilgili Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinde belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından yapılacaktır. Sınavda adaylara 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ; a) Türkçe, b) Matematik, c)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, d) Türkiye Coğrafyası, e) Temel Yurttaşlık Bilgisi sorularından,
Alan Bilgisi Testi; a) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı düzenleyen üçüncü Kitabı, b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu, d) Tebligat Kanunu, Tebligat Tüzüğü, e) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği sorularından oluşacaktır.
9- Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSYM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.
10- Yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınav günü ve yeri, ÖSYM tarafından ilgililerin bildirdiği adreslerine gönderilecek ve Bakanlığın internet sayfasında ilân edilecektir. Yazılı sınava katılanlar, sınav sonuçlarının internette ilân edilmiş olması nedeniyle sınav sonuçlarının adreslerine postalanması tarihinden itibaren en geç on (10) gün içerisinde bir dilekçe ile ÖSYM’ye itiraz edebileceklerdir. ÖSYM, süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek sonuçlarını adaylara evrak kayıt tarihinden itibaren en geç on (10) gün içerisinde bildirecektir.
11- Yazılı sınavı kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları yada bölge idare mahkemesi başkanlıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekmektedir:
a) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca (müracaat mercilerince) onaylı örneği,
b) 6×9 ebadında iki adet fotoğraf,
c) Mal bildirim belgesi,
d)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://www.pgm.adalet.gov.tr/.) temin edilecek olan ve ilgililer tarafından doldurularak imzalanan fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
e) İcra müdür veya yardımcısı olarak görev yapmaya engel akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan
12- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihaî başarı listesindeki sıraya göre kur’a ile yapılacaktır. Kur’a günü ve yeri Adalet Bakanlığı internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Enez Belediyesi 9 Memur AlacakEnez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye...
Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanıZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu...
Alay Belediyesi 1 Tekniker alacakALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye...
Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanıMERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye...
Diyanet 42 Memur AlacakD U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında...
DHMİ 120 Hava Trafik Kontrolorü AlacakDevlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 20 adet Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100...
İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanıS.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Sultangazi Belediyesi 25 Memur Alım İlanıSULTANGAZİ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Sultangazi Belediyesinde...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.