200 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı Alınacak

Ana Sayfa » Genel » 200 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı Alınacak
07 Ağustos 2009 - 11:15

>

200 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı Alınacak. Ayrıntılar yazının devamında.

İ L Â N

A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 9-5 inci dereceli kadrolara 200 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.
2- Başvurular 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü başlayacak, 26 Ağustos 2009 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
3- Yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Ekim 2009 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2 saat sürecektir.
4- Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür konuları ile Alan Bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.
Adayların genel başarı puanı tespit edilirken; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır.
Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun (200) bir kat fazlası olan 400 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 400’üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 400’ü bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların sınav sonuç belgesinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız”, 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç belgesinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç belgelerinde ise “Kazanamadınız” ibareleri yer alacaktır.
5- Başvuruda bulunacakların, İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü olan 31.01.2009 tarihi itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 31.01.1974 ve daha sonra olanlar)
c) Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Görev yapmasını engelleyecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
Naklen atanacaklarda yukarıdaki şartlar yanında, varsa son üç yıla ilişkin sicillerinin olumlu olması şartı aranır.
6- Sınav başvuruları elektronik ortamda alınacağından, adayların öncelikle başvuru tarihleri arasında sınav başvuru ücreti olan 50 TL’yi, ÖSYM adına T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı aracılığıyla yatırmış olmaları gerekmektedir. Bu ücretin yatırılmamış olması halinde sistem başvuruyu kabul etmeyecektir.
Sınav ücretini yatıran adaylar:
a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://www.pgm.adalet.gov.tr/.) temin edecekleri başvuru formu, (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır),
b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olduğunu gösteren diploma örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde bitirme belgesi örneği), öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için denklik belgesi,
c) Nüfus cüzdanı örneği
İle birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne, ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarına veya bölge idare mahkemesi başkanlıklarına başvuru tarihleri arasında bizzat başvuracaklardır. Kayıt işlemi elektronik ortamda adayın fotoğrafı çekilerek yapılacağından posta yoluyla müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir. Çekilen fotoğraf ÖSYM tarafından düzenlenecek Sınav Giriş ve Kimlik Belgesinde kullanılacağından, fotoğraf, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır.
Başvuruda bulunan adaya kayıt görevlisi tarafından kayıt formu verilecektir. Form adayca kontrol edilip imzalandıktan sonra görevlice onaylanacaktır. Onaylama işlemi yapıldıktan sonra kayıt işleminde herhangi bir değişiklik yapılamayacağından kayıt formunun aday tarafından titizlikle incelendikten sonra imzalanması gereklidir. Onaylanan kayıt formunun bir sureti adaya verilecek, diğer sureti ise başvuru formu ve ekleri ile birlikte birimde kalacaktır.
Şartları taşımadığı halde başvuran adayın başvurusu sistem tarafından reddedilecek ve durum kayıt formunda belirtilecektir. Bu kişiler ÖSYM’ye gönderilen listeye dahil edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
7- Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, sınavdan 3 gün önce eline ulaşmayan adayla
rın ÖSYM’ye başvurmaları ve bu belgeyi almaları gerekmektedir.
8- Yazılı sınav, ilgili Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinde belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından yapılacaktır. Sınavda adaylara 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ; a) Türkçe, b) Matematik, c)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, d) Türkiye Coğrafyası, e) Temel Yurttaşlık Bilgisi sorularından,
Alan Bilgisi Testi; a) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı düzenleyen üçüncü Kitabı, b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu, d) Tebligat Kanunu, Tebligat Tüzüğü, e) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği sorularından oluşacaktır.
9- Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSYM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.
10- Yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınav günü ve yeri, ÖSYM tarafından ilgililerin bildirdiği adreslerine gönderilecek ve Bakanlığın internet sayfasında ilân edilecektir. Yazılı sınava katılanlar, sınav sonuçlarının internette ilân edilmiş olması nedeniyle sınav sonuçlarının adreslerine postalanması tarihinden itibaren en geç on (10) gün içerisinde bir dilekçe ile ÖSYM’ye itiraz edebileceklerdir. ÖSYM, süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek sonuçlarını adaylara evrak kayıt tarihinden itibaren en geç on (10) gün içerisinde bildirecektir.
11- Yazılı sınavı kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları yada bölge idare mahkemesi başkanlıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekmektedir:
a) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca (müracaat mercilerince) onaylı örneği,
b) 6×9 ebadında iki adet fotoğraf,
c) Mal bildirim belgesi,
d)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://www.pgm.adalet.gov.tr/.) temin edilecek olan ve ilgililer tarafından doldurularak imzalanan fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
e) İcra müdür veya yardımcısı olarak görev yapmaya engel akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan
12- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihaî başarı listesindeki sıraya göre kur’a ile yapılacaktır. Kur’a günü ve yeri Adalet Bakanlığı internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım