Muayene Katılım Payı 2 TL Oldu.

Ana Sayfa » Genel » Muayene Katılım Payı 2 TL Oldu.
03 Haziran 2009 - 6:39

>

Danıştay 10. Daire tarafından 2008/11388 esas nolu kararının SGK’ya ulaşmasının ardından, SGK’nın açıklamasıyla 02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere; kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı
resmi ve özel sağlık kurumlarında 2 (iki) TL olarak uygulanacak. Ayrıntılar yazının devamında.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı” başlıklı (6.1) numaralı maddesi ile ilgili olarak Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı doğrultusunda;
02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere;
Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.

DANIŞTAY 10. DAİRE Esas No : 2008/11388
Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen : Türkiye Sağlık işletmeleri Derneği
Vekili : Av. Bülent Özer
Uğur Mumcu Cad. Uğur Mumcu’nun Sokağı, No:63/3 Gaziosmanpaşa / ANKARA
Davalı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ANKARA
Vekili : Av. Sema Aydın, Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA
Davanın Özeti : 29.9.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1. maddesinin 1. fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Erkan Yılmaz
Düşüncesi : 5510 sayılı Yasanın 68. maddesine göre, sağlık hizmetinden, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi şeklinde yararlanan kapsamdaki kişilerden alınacak katılım payı tutarının ve bu tutarın ödenmesine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi gerekmektedir. Kurumun, bu madde ile ilgili olarak yönetmelik çıkarmak şeklinde sahip olduğu düzenleme yetkisini, tebliğ çıkarmak suretiyle kullanmasında yasaya uyarlık görülmemektedir.5510 sayılı Yasanın 68. maddesinde, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan, katılım payının farklı alınmasına olanak sağlayan bir kural bulunmamaktadır. İdarece, katılım payının farklı uygulanmasını gerektiren nesnel ve somut bir neden gösterilmediği gibi, yasada belirtilen ölçüt de dikkate alınmamıştır. Açıklanan nedenlerle, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Ergün Özcan
Düşüncesi : Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, davalı idarenin savunmasının geldiği görülmekle yürütmenin durdurulması istemi yeniden incelendi, gereği görüşüldü :Dava, 29.9.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1. maddesinin 1. fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, “Katılım Payı Alınması” başlıklı 68. maddesinde, 63 üncü maddede sayılan sağlık hizmetlerinden, ayakta tedavide hekim ve diş hekimine muayene olmak suretiyle yararlananlardan, iki lira tutarında katılım payı alınacağı; katılım payı tutarının, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılacağı; katılım payını, birinci basamak hizmet sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar yasada belirlenen tutara getirmeye; ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde ise, önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı dikkate alınmak suretiyle yarısına kadar indirmeye veya beş katına kadar artırmaya; gerektiğinde bu tutarları yasada belirtilen tutarlara getirmeye veya indirmeye; katılım paylarını gelir veya aylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından, çalışanların ücret veya maaşlarından mahsup edilmek suretiyle tahsile ve katılım paylarının ödenme usulünü belirlemeye kurumun yetkili olduğu; katılım payı tutarının ve bu payın tahsil usulü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların, kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği kurala bağlanmıştır.Her ne kadar 5510 sayılı Yasanın 107. maddesine dayanılarak 28.8.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği çıkarılmış ise de; bu yönetmeliğin “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı” başlıklı 33. maddesi ile “Katılım payı tahsili” başlıklı 37. maddesinde, Yasanın 68. maddesi tekrarlanmış olup, kapsamda bulunan hak sahiplerinin ödeyeceği katılım payı tutarının ve bu payın tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.Katılım payı alınmasına ilişkin uygulamanın ve aynı zamanda dava konusu tebliğin dayanağı olan 5510 sayılı Yasanın yukarıda aktarılan 68. maddesine göre, finansmanı kurumca sağlanan sağlık hizmetlerinden, ayakta tedavide hekim veya diş hekimine muayene olmak suretiyle yararlananlardan alınacak katılım payı tutarını ve bu tutarın tahsiline ilişkin usul ve esasları yönetmelikle düzenleme yetkisine sahip olan idarenin, bu yetkisini tebliğ çıkarmak suretiyle kullanmasında yasaya uyarlık görülmemektedir.Öte yandan, 5510 sayılı Yasanın 68. maddesinde, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan, katılım payının farklı alınmasına olanak sağlayan bir kural bulunmamasına karşın, Tebliğin 6. maddesi ile yapılan düzenlemede; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşunun, aynı basamakta yer almış olsa dahi, özel sağlık kurum ve kuruluşuna başvuran hastadan, kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalara nazaran daha yüksek tutarda katılım payı alınması kurala bağlanmıştır. İdarece, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan, katılım payının farklı alınmasını gerektiren nesnel ve somut bir neden gösterilmediği gibi, yapılan düzenlemede yasada belirtilen kriter de (önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmad
ığı) dikkate alınmamıştır. Bu durumda, yukarıda yapılan açıklama ve değinilen mevzuata göre, 29.9.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1. maddesinin 1. fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 29.9.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1. maddesinin 1. fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütülmesinin durdurulmasına, bu kararın tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin davalı idareye duyurulmasına, 3.4.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
Mehmet Ahmet ibrahim Tülin Emin Celalettin
ÜNLÜÇAY BAŞPINAR BERBEROĞLU ÖZDEMİR ÖZKAN

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Karayolları 1280 Personel Alacak Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl 1.280 personel alımı yapacak. Ulaştırma,...
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alım DuyurusuT.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret...
Adalet Bakanlığı Sözlü Sınavla Kadrolu 810 İcra Kâtibi Alım İlanıİ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen...
Adli Tıp Kurumu 55 adet Memur AlacakİLÂN Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan 1) Adli Tıp Kurumu...
Maliye Bakanlığı 100 adet Hazine Avukatı AlacakT.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN...
EGM 78 Kadrolu Personel Alım İlanıEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM) farklı illerde görev yapmak üzere kadrolu (657 4-a)...
Adalet Bakanlığı 200 Kadrolu Şoför AlacakAdalet Bakanlığı 200 adet kadrolu şoför alımı yapacak. KPSS’den 70 ve üzerinde...
Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 Puanla 50 Memur AlacakSahil Güvenlik Komutanlığı mülakatla KPSS 60 (altmış) puan barajıyla 50 kişilik...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker