Muayene Katılım Payı 2 TL Oldu.

Ana Sayfa » Genel » Muayene Katılım Payı 2 TL Oldu.
03 Haziran 2009 - 6:39

>

Danıştay 10. Daire tarafından 2008/11388 esas nolu kararının SGK’ya ulaşmasının ardından, SGK’nın açıklamasıyla 02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere; kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı
resmi ve özel sağlık kurumlarında 2 (iki) TL olarak uygulanacak. Ayrıntılar yazının devamında.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı” başlıklı (6.1) numaralı maddesi ile ilgili olarak Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin anılan Dairenin 03/4/2009 tarihli kararı doğrultusunda;
02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere;
Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.

DANIŞTAY 10. DAİRE Esas No : 2008/11388
Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen : Türkiye Sağlık işletmeleri Derneği
Vekili : Av. Bülent Özer
Uğur Mumcu Cad. Uğur Mumcu’nun Sokağı, No:63/3 Gaziosmanpaşa / ANKARA
Davalı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ANKARA
Vekili : Av. Sema Aydın, Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA
Davanın Özeti : 29.9.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1. maddesinin 1. fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Erkan Yılmaz
Düşüncesi : 5510 sayılı Yasanın 68. maddesine göre, sağlık hizmetinden, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi şeklinde yararlanan kapsamdaki kişilerden alınacak katılım payı tutarının ve bu tutarın ödenmesine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi gerekmektedir. Kurumun, bu madde ile ilgili olarak yönetmelik çıkarmak şeklinde sahip olduğu düzenleme yetkisini, tebliğ çıkarmak suretiyle kullanmasında yasaya uyarlık görülmemektedir.5510 sayılı Yasanın 68. maddesinde, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan, katılım payının farklı alınmasına olanak sağlayan bir kural bulunmamaktadır. İdarece, katılım payının farklı uygulanmasını gerektiren nesnel ve somut bir neden gösterilmediği gibi, yasada belirtilen ölçüt de dikkate alınmamıştır. Açıklanan nedenlerle, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Ergün Özcan
Düşüncesi : Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, davalı idarenin savunmasının geldiği görülmekle yürütmenin durdurulması istemi yeniden incelendi, gereği görüşüldü :Dava, 29.9.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1. maddesinin 1. fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, “Katılım Payı Alınması” başlıklı 68. maddesinde, 63 üncü maddede sayılan sağlık hizmetlerinden, ayakta tedavide hekim ve diş hekimine muayene olmak suretiyle yararlananlardan, iki lira tutarında katılım payı alınacağı; katılım payı tutarının, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılacağı; katılım payını, birinci basamak hizmet sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar yasada belirlenen tutara getirmeye; ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde ise, önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı dikkate alınmak suretiyle yarısına kadar indirmeye veya beş katına kadar artırmaya; gerektiğinde bu tutarları yasada belirtilen tutarlara getirmeye veya indirmeye; katılım paylarını gelir veya aylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından, çalışanların ücret veya maaşlarından mahsup edilmek suretiyle tahsile ve katılım paylarının ödenme usulünü belirlemeye kurumun yetkili olduğu; katılım payı tutarının ve bu payın tahsil usulü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların, kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği kurala bağlanmıştır.Her ne kadar 5510 sayılı Yasanın 107. maddesine dayanılarak 28.8.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği çıkarılmış ise de; bu yönetmeliğin “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı” başlıklı 33. maddesi ile “Katılım payı tahsili” başlıklı 37. maddesinde, Yasanın 68. maddesi tekrarlanmış olup, kapsamda bulunan hak sahiplerinin ödeyeceği katılım payı tutarının ve bu payın tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.Katılım payı alınmasına ilişkin uygulamanın ve aynı zamanda dava konusu tebliğin dayanağı olan 5510 sayılı Yasanın yukarıda aktarılan 68. maddesine göre, finansmanı kurumca sağlanan sağlık hizmetlerinden, ayakta tedavide hekim veya diş hekimine muayene olmak suretiyle yararlananlardan alınacak katılım payı tutarını ve bu tutarın tahsiline ilişkin usul ve esasları yönetmelikle düzenleme yetkisine sahip olan idarenin, bu yetkisini tebliğ çıkarmak suretiyle kullanmasında yasaya uyarlık görülmemektedir.Öte yandan, 5510 sayılı Yasanın 68. maddesinde, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan, katılım payının farklı alınmasına olanak sağlayan bir kural bulunmamasına karşın, Tebliğin 6. maddesi ile yapılan düzenlemede; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşunun, aynı basamakta yer almış olsa dahi, özel sağlık kurum ve kuruluşuna başvuran hastadan, kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalara nazaran daha yüksek tutarda katılım payı alınması kurala bağlanmıştır. İdarece, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan, katılım payının farklı alınmasını gerektiren nesnel ve somut bir neden gösterilmediği gibi, yapılan düzenlemede yasada belirtilen kriter de (önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmad
ığı) dikkate alınmamıştır. Bu durumda, yukarıda yapılan açıklama ve değinilen mevzuata göre, 29.9.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1. maddesinin 1. fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 29.9.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1. maddesinin 1. fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütülmesinin durdurulmasına, bu kararın tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin davalı idareye duyurulmasına, 3.4.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
Mehmet Ahmet ibrahim Tülin Emin Celalettin
ÜNLÜÇAY BAŞPINAR BERBEROĞLU ÖZDEMİR ÖZKAN

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanıZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu...
Alay Belediyesi 1 Tekniker alacakALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye...
Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanıMERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye...
Diyanet 42 Memur AlacakD U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında...
DHMİ 120 Hava Trafik Kontrolorü AlacakDevlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 20 adet Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100...
İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanıS.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...
Sultangazi Belediyesi 25 Memur Alım İlanıSULTANGAZİ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Sultangazi Belediyesinde...
Afyonkarahisar Çobanlar Belediyesi 21 memur alacakAfyonkarahisar Çobanlar Belediyesi çeşitli hizmet sınıflarında 21 memur alacak. Son...
Orman Genel Müdürlüğü 50 orman mühendisi alımı yapacakOrman Genel Müdürlüğü 50 adet orman mühendisi alımı yapacak. 2016-KPSSP3’ten...
OGM Önlisans Mezunu 22 Orman Muhafaza Memuru AlıyorOrman Genel Müdürlüğü (OGM) 22 Orman Muhafaza Memuru Alıyor. 2016 KPSSP93 puan...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba