Kara Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Kara Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alım İlanı
19 Haziran 2009 - 9:19

>

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay Alımı yapacak. Ayrıntılar yazının devamında.

2009 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ BAŞVURU

KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının, muvazzaf/sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az 4 yıllık örgün öğrenim yapan fakülte ve yüksek okul mezunları arasından sınavla TABLO-1’de belirtilen sınıflarda muvazzaf/sözleşmeli subay statüsünde personel alınacaktır.

2. Tablo-1’de belirtilen kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilecektir. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıfların boş kalan kontenjanları, diğer sınıflara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan gerekli şartları taşıyan ve bu konuda muvafakati (Online başvuru formunun 37’nci maddesini “evet” olarak işaretleyen adaylar) alınan adaylardan, ihtiyaç oranında karşılanabilecektir.

3. Muvazzaf/Sözleşmeli subaylığa;

a. Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay öğrenciler, yedek subaylar, kısa dönem erbaş/erler,

b. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

c. Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

ç. Askerlik hizmetinden terhis olmuş yedek subay ve kısa dönem erbaş/erler,

d. TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan bayanlar başvurabileceklerdir.

4. Alım faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 17 Haziran 2009 tarihinden, 26 Temmuz 2009 saat 17.00’a kadar http://www.kkk.tsk.tr/ İnternet adresinden yapılacaktır.

5. Yazılı sınav; 08 Ağustos 2009 saat 10.00’da Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’nde yapılacaktır. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

6. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık kontrolleri ile fiziki kabiliyet yeterlilik testleri (FKYT) 01-29 Eylül 2009 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı (Etimesgut-ANKARA)‘nda; mülakatları 02-30 Eylül 2009 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı (Cebeci-ANKARA)’nda icra edilecektir.

7. Sınav yerinin değiştirilmesi halinde bu husus adaylara yeteri kadar zaman öncesinden bildirilecektir.

8. Yapılacak seçmeler sonucunda sözleşmeli subay adaylarından asil olarak tespit edilenler Şubat 2010’da başlayacak olan Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimini tamamlamalarını müteakip 30 Ağustos 2010‘da teğmen rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir. Muvazzaf subaylar ise işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, önce teğmen nasbedilecek, bilahare kursa gönderileceklerdir.

NOT: Kılavuzun tamamını okumadan online başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI

1. MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAYLIK İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar:

(1) T.C. vatandaşı olmak,

(2) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlara göre erkek ve/veya bayan olmak,

(3) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya askerî okullardan çıkarılmamış olmak,

(4) Sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak,

(5) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

(6) Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
(7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(8) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

(9) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, çalıştığı iş yerinden müspet belge almak,

(10) Adli Sicil Müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve yerli kayıtlı olduğu askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; müracaat tarihi itibarıyla bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

(11) Okul idarelerince disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,

(12) Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

(13) Herhangi bir kadın veya erkekle nikâhsız olarak yaşamamak,

(14) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

b. Öğrenim İle İlgili Şartlar:

(1) Sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak olarak TABLO-3’de belirtilen en az 4 yıllık örgün öğrenim yapan fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak (01 Eylül 2009 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(2) Personel sınıfına muvazzaf subaylık için; hukuk fakültesi mezunu olmak (01 Eylül 2009 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının yurt içinde denkliği, yetkili kurumlarca onaylanmış olmak,

(4) Öğretmen sınıfına başvuran, eğitim fakültesi mezunu olmayan adaylar için M.E.B.lığınca onaylanmış pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak (İşletme ve Kütüphane öğretmenliği hariç). Pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmayan adaylar öğretmenlik sınıflarına başvuramaz.

(5) Yedek subaylık hizmetini yapmış/yapmakta olan sözleşmeli subay adaylarının, diğer şartları yerine getirmek koşulu ile istekleri halinde TABLO–3’ teki mezun oldukları bölüme bakılmaksızın, askerlik yaptıkları sınıfları için başvuruları kabul edilebilecektir.

AÇIKLAMA : Personel sınıfı muvazzaf subaylığa sadece hukuk fakültesi mezunu adaylar başvurabilecektir. Personel sınıfı muvazzaf subay kontenjanın tamamlanamaması durumunda açık kalan kontenjan, sözleşmeli subay kontenjanının artırılması suretiyle, sözleşmeli subay olarak karşılanabilecektir.

c. Yaş İle İlgili Şartlar:

(1) İlan edilen ilk müracaat tarihi olan 17 Haziran 2009 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (17 Haziran 1982 ve daha sonraki doğumlular),
(b) Lisans düzeyinde öğrenim yaptıktan sonra Lisansüstü eğitimi tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (17 Haziran 1977 ve daha sonraki doğumlular), [Öğrenim süreleri hazırlık sınıfı hariç 5 yıl (10 yarıyıl) ve daha fazla olan program mezunlarının görmüş oldukları öğrenim, yüksek lisans düzeyin
de kabul edilecektir. Bu durumda olan adaylar formun ilgili bölümüne “Yüksek Lisans Bitti” seçeneğini işaretleyeceklerdir.]

(2) Muvazzaf subaylık için başvuruda bulunacak askerlik hizmetine devam eden adaylardan, askerlik başlangıç tarihleri itibarıyla;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından büyük olmayan,
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise 32 yaşından büyük olmayanların başvuruları kabul edilecektir. Bu şarta uyan adaylar doğum tarihini 17 Haziran 1977 olarak girecek, müteakiben yazılı sınavı kazanmaları halinde ikinci aşama sınavlarına gelirken nüfus cüzdanı ve askerlik durum belgelerini beraberinde getirerek ibraz edecektir.

ç. Sağlık İle İlgili Şartlar:

(1) Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak,

(2) T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek ve bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-4‘tedir. Asgari boy standardı 164 cm.’dir.)

(3) Sevk edildiği Askerî Hastaneden “……….. sınıfında muvazzaf/sözleşmeli subay olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak.

d. Özel Şartlar:

(1) TSK’de görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erlerden muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat edenler için görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesi almış olmak.

(2) Yedek subaylık hizmetini yapmış/yapmakta olanlar için sicil not ortalaması yüzde 85’den aşağı olmamak.

NOT : YANLIŞ BEYANDA BULUNANLAR İLE YUKARIDA SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLERDE MENFİ (OLUMSUZ) DURUMU TESPİT EDİLENLERİN (BÜTÜN AŞAMALARDA BAŞARILI OLUP KURSA KATILSALAR DAHİ) İŞLEMLERİ DURDURULACAK VE İPTAL EDİLECEKTİR.

2. BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

a. Adaylar başvurularını 17 Haziran–26 Temmuz 2009 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının http://www.kkk.tsk.tr/ İnternet adresinden Çevrimiçi (ONLINE) olarak yapacaktır.

b. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Onlıne Başvuru Formu T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

c. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

ç. Müracaat tarihleri sonunda olabilecek olası yoğunluk göz önüne alınarak, başvuruların müracaat başlangıç tarihinden itibaren yapılması adayların lehine olacaktır.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

a. İkinci aşama seçme sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararı bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilerek, nitelik belgesinin (TABLO–5 ve TABLO–6) ilgili bölümüne (2 ve 3 ncü madde) yazılacaktır.

b. Yedek subaylar için adayın sicil notu ortalamasının yüzde 85 ve üzerinde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne (1’inci madde) yazılacaktır.

c. Muvazzaf/Sözleşmeli subaylığa müracaat eden askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçilerden yazılı sınavı kazananlar için, TABLO–5, TABLO–6 ve TABLO-7’de örneği verilen nitelik belgeleri doldurularak kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci aşama sınavlarına (ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi boş bırakılmadan doldurulacaktır.

4. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURUSU NASIL YAPILACAKTIR?

a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarih ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yerleri 31 Temmuz 2009 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

b. Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. ADAYLAR HANGİ AŞAMALARDAN GEÇECEKLERDİR?

Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.

a. Yazılı sınav,

b. İkinci Aşama Sınavları,

(1) Ön sağlık Kontrolü,
(2) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,
(3) Meslek Sınavı (Sadece öğretmen adayları için),
(4) Mülakat.

2. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:

a. Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 08 Ağustos 2009 tarihinde Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’nde yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 10:00’da başlayacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 08:00’da hazır bulunacaktır.

b. Muvazzaf/Sözleşmeli subaylığa müracaat eden adaylara uygulanacak yazılı sınavda, genel kültür ve branşlara göre meslek bilgisinden oluşan sorular sorulacaktır.

(1) Genel kültür;

– Türkçe,
– İnkılap Tarihi,
– Atatürkçülük,
– T.C.Anayasası,
– Birleşmiş Milletler,
– NATO,
– Lozan Antlaşması,
– Montreux Sözleşmesi,
– 1947 Paris Sözleşmesi,
– Milli Coğrafya ve Aktüel konulardan olmak üzere, toplam 50 soru sorulacaktır.

(2) Meslek Bilgisi;

(a) Harp Okulu kaynaklı sınıflar olan Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel ve Maliye sınıflarına alınacak adaylara meslek bilgisi sınavı uygulanmayacaktır.

(b) Tabip, Diş Tabibi, Veteriner, Eczacı, Sağlık, Öğretmen (Beden Eğitimi Öğretmenleri hariç) ve Mühendis sınıflarını tercih eden adaylara, mezun olunan fakülte veya bölüm ile ilgili konulardan oluşan 50 soru sorulacaktır. Yabancı dil öğretmenliği için müracaat eden adayların meslek bilgisi sınavları genel kültür sınavından sonra kendilerine belirtilecek tarihte icra edilecektir.

(c) Beden Eğitimi Öğretmenliği için başvuruda bulunan adaylara TABLO-9’da belirtilen fiziki kabiliyet yeterlilik testi ile meslek bilgisi sınavları uygulanacaktır.

c. Genel kültür sınavı 50 puan, meslek bilgisi sınavı 50 puan olmak üzere değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Genel kültür sınavından 30 ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından 35 ve daha yukarı puan alan veya her iki sı
navdan toplam 70 ve daha yukarı standart puan alarak başarılı olanlar, ikinci seçim aşamalarına (ön sağlık kontrolü, fiziki kabiliyet yeterlilik testi, mülakat seçmeleri) katılmaya hak kazanırlar.

ç. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci aşama sınav tarihleri 17-21 Ağustos 2009 tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının http://www.kkk.tsk.tr/ İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

3. İKİNCİ AŞAMA SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMASI:

a. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık kontrolü ile fiziki kabiliyet yeterlilik testleri 01-29 Eylül 2009 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)’nda, mülakatları ise 02-30 Eylül 2009 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda icra edilecektir.

b. Adaylar ikinci seçim aşamalarına gelirken aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri beraberinde getireceklerdir.

(1) Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu okula ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti ile lise diplomasının noter onaylı sureti (Lise diploması kayıp belgesi alanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatarak getireceklerdir.),

(2) Bitirdiği okulda okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Transkript),

(3) Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı fotokopisi, Beden Eğitimi Öğretmenliği için müracaat eden adaylardan herhangi bir branşta sporcu veya antrenör olarak milli olanlara veya birden fazla branşta antrenörlük yapanlara ait belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

(4) Adayın kendi adına aldığı vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adı geçen kendisine, evli ise eşine, anne, baba ve 18 yaşından büyük her bir kardeşine ait son üç ay içinde Cumhuriyet Başsavcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmış Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararının fotokopisini de getireceklerdir),

(5) Kendisi, anne, baba (vefat edenler hariç) ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının yetkili makamlarca onaylanmış fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),

(6) Adayın en son halini gösterir 4,5×6 cm. ebadında 10 adet fotoğraf (Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır),

(7) Son üç ay içinde alınmış baba, anne, evli ise eşini ve kardeşlerini gösteren kendisine ait “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

(8) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi aslı veya Askerlik Şubesinden onaylı fotokopisi (Fotokopi önlü arkalı olacaktır.),

(9) Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

(10) Muvazzaf/Sözleşmeli subaylığa müracaat eden askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile Silahlı Kuvvetlerde sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylardan yazılı sınavı kazananlar için, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde birlik komutanlıklarından alınan TABLO–5, TABLO–6 ve TABLO-7’de örneği verilen nitelik belgesi,

(11) Aday Bilgi Formu TABLO–10,

(12) Varsa, Şehit, Gazi çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belge,

(13) Siyah tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi için eşofman, kol saati, şort ve spor ayakkabısı.

(14) Cep telefonu, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında bulundurmayacaklardır.

NOT : Adayların, ikinci seçim aşamalarında gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

c. Adayların ikinci seçim aşamalarında tabi olacakları sınavlar;

(1) Kişilik Değerlendirme Testi;

Yazılı sınavda başarılı olan bütün adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(2) Ön Sağlık Seçmesi;

(a) Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık bulunmamak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak vs.,

(b) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak (TABLO-4).

(3) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi;

Adaylar (Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacaklar hariç) 3000 m. Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Test Standartları TABLO-8’dedir. Değerlendirmede branşların her birinden ayrı ayrı 40 ve daha yukarı puan alan adaylar mülakata çağrılır. Fiziki yetenek değerlendirme puanı; mekik, şınav ve koşudan alınan notların toplamının üçe bölümünden elde edilen puandır. Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacak adaylara uygulanacak fiziki kabiliyet testi standartları TABLO-9’da belirtilmiştir.

(4) Meslek Sınavı;

Öğretmen sınıfına müracaat eden ve yazılı sınavda başarılı olan sözleşmeli subay aday adaylarının öğretmenlik formasyonlarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Bu sınav nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(5) Mülakat;

Görüşme yoluyla yapılan planlı ve ölçülü bir konuşmadır. Değerlendirme 50 tam not üzerinden yapılır, 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilir.

4. DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

a. Yardımcı Sınıflar [Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Öğretmen (Beden Eğitimi Öğretmenleri Hariç), Mühendis, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Sağlık ve Veteriner Sınıfları İçin]:

Yardımcı sınıflara alınacak muvazzaf/sözleşmeli subay adayları için Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi puanı değerlendirmede kullanılmaz. Değerlendirme yazılı sınav ve mülakattan alınan notların toplamına göre yapılır.
Toplam Puan= Yazılı Sınav + Mülakat Sınavı

b. Beden Eğitimi Öğretmenleri;

Genel Kültür, Meslek Bilgisi ve Fiziki Kabiliyet sınavlarının her biri 100 üzerinden değerlendirilir. Fiziki kabiliyet yeterlilik testinin % 50’si, Meslek Bilgisi sınavının % 30’u, Genel Kültür Sınavının % 20’si alınarak başarı puanı belirlenir. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik testinden % 50 üzerinden 40, Meslek Bilgisi sınavından % 30 üzerinden 15, Genel kültür sınavından % 20 üzerinden 10 ve daha yukarı puan alanlar veya her üç sınavdan toplam 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilir ve mülakata alınır.

c. Muharip Sınıflar (Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere sınıfları İçin):
Muharip sınıflara alınacak sözleşmeli subay adaylarının genel kültür bilgisi yanında bedeni yeteneği de aynı ölçüde önem kazanmaktadır. Bu nedenle değerlendirme genel kültür notu ve mülakatta alınan not ile fiziki yetenek değerlendirme testinden alınan toplam puanın 1/2’sinin toplamına göre yapılır. Kısaca; Toplam Puan= Yazılı Sınav + Mülakat Sınavı+ (Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi * 1/2)

ç. Özellik puanı; adaylardan,

(1) Yüksek lisans yapmış olanlara ilave 5 puan,
(2) Doktora veya tıpta ve veterinerlikte uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlara ilave 10 puan,

(3) Şehit çocuklarına ilave 10 puan (Muvazzaf subay adayları için geçerlidir),

(4) Gazi çocuklarına ilave 5 puan(Muvazzaf subay adayları için geçerlidir),

(5) Beden Eğitimi Öğretmenlerinden, herhangi bir branşta sporcu veya antrenör olarak milli olanlara veya birden fazla branşta antrenörlük yapanlara 10 puan verilecektir. İlave puanlar genel değerlendirme notuna ilave edilecektir.

d. Yapılacak değerlendirme neticesinde başarılı olan adayların bitirdikleri bölümler esas alınarak kontenjanlar ve adayların tercihleri doğrultusunda sınıflandırma yapılacaktır.

5. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?

a. Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasına katılan bütün adaylara, belirlenecek Asker Hastanelerine sevk evrakı verilecektir.

b. İcra edilen sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adayların isim listesi, faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde K.K.K.lığının http://www.kkk.tsk.mil.tr/ İnternet adresinden yayımlanacaktır.

c. Yayımlanan sınav sonucuna göre asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar mülakat aşamasında kendilerine verilen sevk evrakları ile sağlık raporu işlemlerine başlayacak, diğer adaylar bu belgeleri imha edecektir.

ç. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını elden veya posta ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı 06620 Cebeci/Ankara’ya teslim edecektir.

d. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mr.K.lığına başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.

ç. Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

2. MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ONLINE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

7. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

8. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

9. CİLT NO/ SAYFA NO (AİLE SIRA NO)/ SIRA NO:

Nüfus cüzdanınızın “cilt no.”, “sayfa no (aile sıra no.)” ve “sıra no.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

10. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

11. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz

12. ÖĞRENİM DURUMU:

Öğrenim durumunuzu belirten seçeneği işaretleyiniz.

13. YABANCI DİL BİLGİSİ:

Öğrenim gördüğünüz yabancı dil seçeneğini işaretleyiniz.

14. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:

Yazılı sınava girmek istediğiniz sınav merkezini işaretleyiniz. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

15. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Sürekli ikamet ettiğiniz adresi yazınız. Başka bir adrese taşınmanız durumunda adres bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz.

16. SÜREKLİ İKAMET İLİ/İLÇESİ:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin ÖNCE bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz.

17. TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız. (PTT kaydı olması önemlidir)

18. POSTA KODU:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin posta kodunu yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

19. CEP TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

20. E-POSTA ADRESİ:

Gerekli olduğu takdirde kullanılmak üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

21. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

22. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

23. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

24. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

25. ASKERLİK DURUMU:

Askerlik durumunuzu belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).

26. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

Askerlik yaptığınız sınıfı işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için)

27. RÜTBENİZ:

Askerlik yaptığınız rütbeyi işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için)

28. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için)

29. GÖREVE/ASKERLİĞE BAŞLAMA TARİHİNİZ:

Göreve/askerliğe başlama tarihini gün/ay/yıl olarak işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar ile Silahlı Kuvvetlerde görev yapmakta olan sivil memur ve işçiler için)

30. YEDEK SUBAY SİCİL NUMARASI:

Yedek subay sicil numaranızı yazınız. (Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak yapmış/yapmakta olan adaylar için)

31. DÖNEM NUMARASI:

Dönem numaranızı yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan Yedek Subaylar ile Kısa Dönem Erbaş ve Erler için)

32. ÜNİVERSİTE:

Mezun olduğunuz Üniversite adını listeden bularak işaretleyiniz.

33. FAKÜLTE/BÖLÜM:

Mezun olduğunuz fakülte/yüksekokul ve bölümü listeden bularak işaretleyiniz.

34. FAKÜLTE BİTİRME DERECESİ:

Fakülte bitirme derecenizi 100’lük sistemde yazınız.

35. BÖLÜM TERCİHİ:

Adayların okul ve bölümlerine göre başvurabilecekleri sınıf ve branşlar Kara Harp Okulu (KHO) kaynaklı ve Fakülte Yüksek Okulu (FYO) kaynaklı olmak üzere TABLO-3’te belirtilmiştir. Adaylar KHO kaynaklı sınıflar veya FYO kaynaklı sınıflardan sadece bir bölümü tercih edebileceklerdir. Mezun olduğunuz okul ve bölüme göre size tercih etme hakkı verilen KHO kaynaklı veya FYO kaynaklı tercihlerden birini işaretleyiniz.

36. SINIF TERCİHİ:

Mezun olduğunuz okul ve bölüm için tarafınıza tercih edebilme hakkı verilen sınıfları size göre öncelik sırasına koyarak işaretleyiniz. (Okul bölümlerinin tercih edebileceği sınıflar TABLO-3’te belirtilmiştir.)

37. İSTEDİĞİM TERCİHLERE YERLEŞTİRİLEMEDİĞİM TAKDİRDE BAŞKA BİR SINIFA YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

Tercihlerinize yerleştirilemediğiniz takdirde (gerekli şatları taşımanız durumunda) İDARE tarafından yapılacak yerleştirmeyi kabul ediyorsanız “evet”, kabul etmiyorsanız “hayır” seçeneğini işaretleyiniz.

ÖNEMLİ NOT:

1. Online Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra resimde üretilmiş dört karakterli ONAY ŞİFRESİNİ ilgili yere girerek “KAYDET” düğmesine basınız.

2. Açılan ikinci sayfada girmiş olduğunuz bilgiler görünecektir. Sayfada bulunan “Bilgilerimin Doğruluğunu Kabul Ediyorum” seçeneğini seçip “ONAYLA” düğmesine basınız.

3. Açılan üçüncü sayfada bulunan ADAY NUMARASI, ADI, SOYADI VE T.C. KİMLİK NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu maksatla, üçüncü sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Bilgilerimi Güncellemek İstiyorum” seçeneği seçilerek, güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız. (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir)

5. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, online başvuru formunu doldurarak kayıt numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde başvuruları geçersiz kabul edilecektir.

ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:
(0 312) 411 59 10
(0 312) 411 59 11

TABLOLAR

TABLO–1 ALIM YAPILACAK SINIF VE BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…
TABLO–2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…
TABLO–3 KAYNAK OKULLAR VE BAŞVURABİLECEĞİ SINIFLAR Ulaşmak için tıklayınız…
TABLO–4 BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…
TABLO–5 YEDEK SUBAYLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…
TABLO–6 KISA DÖNEM ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…
TABLO–7 SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…
TABLO–8 FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…
TABLO–9 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN STANDARTLARI–1 Ulaşmak için tıklayınız…
TABLO–9 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN STANDARTLARI–2 Ulaşmak için tıklayınız…
TABLO–10 ADAY BİLGİ FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

ONLİNE BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym