İtfaiye Eri Alım İlanları (22.06.2009)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » İtfaiye Eri Alım İlanları (22.06.2009)
22 Haziran 2009 - 8:09

>

Bazı belediyeler itfaiye eri alımı yapacak. Tekirdağ Şalgamlı belediyesi, Tokat Çat belediyesi, Yozgat Çiçekli belediyeleri. Ayrıntılar yazının devamında.
İLAN
TEKİRDAĞ İLİ HAYRABOLU İLÇESİ
ŞALGAMLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesindeki İtfaiye Erliğine atanma şartlarına göre boş İtfaiye Eri kadrolarına sözlü sınav ile alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADRO İLE ARANILAN NİTELİKLER

Sınıfı—Kadro Unvanı—Derecesi—Adedi—Taban Puan—Cinsiyeti—Eğitim Durumu
GİH—İtfaiye Eri——–9————1——–70————E/K—–Önlisans Mezunu Olmak
TOPLAM 1 (Bir) Adet İtfaiye Eri Alımı
BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türk vatandaşı olmak,
2- İtfaiye Sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
3- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak, (Heyet raporu istenir)
4- Yukarıdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, Önlisans mezunu olmak, (Yurt dışından mezun olanların denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak)
5- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personel Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
6- Erkeklerde boy en az 1,67 Kadınlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,
8- Daha önce çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak, herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
10- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmaktır.(Adli sicil kaydı istenir.)

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adayların listesi 27/06/2009 Tarihinde Belediyemiz (http://www.salgamlı.bel.tr/) internet sitesinde ve Belediye Binası İlan Panosunda ilan edilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 26/06/2009 tarihinde başlayacak ve 26/06/2009 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Şalgamlı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek veya http://www.salgamlı.bel.tr/ adresinden indirilecektir.)
2- KPSS Sonuç Belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosu olan)
4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi
5- 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınav Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi Şalgamlı Belediye Başkanlığı adresinde 13/07/2009 günü saat 09.30’da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların 13/07/2009 günü tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sözlü sınava devam edilecektir.
Sınava müracaat eden adayların herhangi bir sağlık kuruluşundan boy kilo tespitini yaptırarak boy-kilo tespit formunu önceden onaylatmış olmaları gerekmektedir. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. (Boş Form örneği kurumdan temin edilecek veya http://www.salgamlı.bel.tr/ adresinden indirilecektir.)

SINAV KONULARI :

a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d- Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.
e- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi,
(NOT: sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

DEGERLENDİRME :

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan not’dur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır. Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilen kadroların bir kısmına ya da hiçbirine alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçları (http://www.salgamlı.bel.tr/) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

TOKAT ÇAT BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Çat Belediye Başkanlığına İlk Defa Alınacak İtfaiye Eri Alımı :

Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15’inci maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile, Belediyemizde boş bulunan unvan, derece, sınıf ve sayısı belirtilen itfaiye eri kadrolarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR
Sınıfı—Kadro Unvanı—Derecesi—Adedi——Cinsiyeti—Eğitim Durumu
GİH—İtfaiyeEri——–11————1——–E/K—–Üniversite Mezunu Olmak
GİH—İtfaiyeEri——–11————1——–E/K—–Lise ve dengi okul Mezunu Olmak
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR :
1- Türkiye C
umhuriyeti Vatandaşı olmak
2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.
3- Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
4- 4 yıllık yüksek okul ve lise ve dengi okul mezunu olmak
5- Askerliğe ilişiği olmadığına dair beyan.
6- Tartılma ve ölçülme : aç karnına soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1.67 cm, bayanlarda en az 1.60 boyunda olmak ve boyun 1 m.den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +, – ) 10 kg.dan fazla fark olmamak
7- Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
8- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 sınavlarına girmiş, Üniversite Mezunları (KPSS P3) sınavından 45 ve üzeri, Lise ve Dengi Okul Mezunları ise (KPSS P94) sınavından 65 ve üzeri puanı almış olmak gerekir

Başvuru Yeri : Çat Belediye Başkanlığı, Çat Kasabası/TOKAT
Başvuru Tarihi : Başvurular 26.06.2009 Cuma günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER :
a) KPSS-2008 sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Sureti
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf
d) Diploma Aslı veya noter tasdikli sureti
e) Sabıka kaydının olmadığına dair belge
f) Askerlikle İlişkisinin olmadığına dair beyanı
g) Aday Başvuru Formu

SINAV YERİ ve ZAMANI :
Sınav, Çat Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 02.07.2009 Perşembe günü saat 10.00’da sözlü olarak yapılacaktır.

SINAV (MÜLAKAT) KONUSU :
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdareler ve İlgili Temel Mevzuatı
e) Genel Kültür

DEĞERLENDİRME :
– Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 2 adet itfaiye eri kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacaktır.
– Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, değerlendirme sonucunda 70 puanın üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. En yüksek puandan başlamak üzere, atama yapılacak kadar asil ve yedek aday sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır. Başarı notu sözlü sınav ile KPSS Puanının ortalamasına göre belirlenecektir.
– Sınavı kazanan adaylara sonuçlar yazılı olarak bildirilecektir.
– Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylardan başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
– Tebligatta belirtilen süre içerisinde atama yapılabilmesi için gerekli belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların ataması yapılmayacaktır.

YOZGAT ÇİÇEKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Yozgat ili Saraykent ilçesi Çiçekli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği ve 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, İtfaiye Yönetmeliğinin 15,16 ve 17. maddelerine istinaden, Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen itfaiye eri kadrosuna; Merkezi sınavdan (KPSS) belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.
ATAMA YAPILACAK KADRO İLE ARANILAN NİTELİKLER
Sınıfı—KadroUnvanı—Derecesi—Adedi—TabanPuan(KPSS94)—Cinsiyeti—Eğitim Durumu
GİH—İtfaiye Eri——–11———-1—————-70————E/K—–Lise ve dengi okul mezunu Olmak
1 Adet İtfaiye Eri

ARANAN ŞARTLAR

1-Genel Şartlar
1- Türk Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Kadın/Erkek olmak,
5- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6-Tartılma ve Ölçülme aç karnına,soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m,kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak
7- Eğitim durumu itibariyle;
a) Lise ve Denge okul mezunu olmak.
8- Sınav tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.
9-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve yukarıda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden belirlenen taban puanları almış olmak,
10-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıyor olmamak,
11- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak,

SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
-Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat,

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.
3-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir. Kurum sözlü sınavından başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
5-Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kazananlara yazılı olarak bildirilir.
6-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 22.06.2009 günü saat 08.30 da başlayıp, 23.06.2009 günü saat 16.30 da sona erecektir. Başvurular Yozgat İli Saraykent İlçesi Çiçekli Belediye Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusunu yapan adayların eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- T.C. Vatandaşlık Nolu Nüfus cüzdan fotokopisi,
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi,
3- Sabıka Kaydı,4- Son üç ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
5- KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi, (Belgenin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır.)
6- Sınav sonuç belgesi olarak internet çıktısı getiren adayların belgelerini ÖSYM İl Sınav Yönetici Bürosundan onaylatmaları gerekmektedir.)
7- Aday başvuru formu (Çiçekli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak)

SINAV YERİ VE SAATİ

Sözlü mülakat sınavı, Yozgat ili Saraykent ilçesi Çiçekli Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında 27.06.2009 tarih ve saat 10.00’da yapılacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba