İtfaiye Eri Alım İlanları (10.06.2009)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » İtfaiye Eri Alım İlanları (10.06.2009)
10 Haziran 2009 - 6:51

>

Bazı belediyeler itfaiye eri alımı yapacak. Antalya Göynük, Bilecik Bayırköy, Mersin Gülnar belediyeleri. Ayrıntılar yazının devamında.

ANTALYA İLİ GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Göynük Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan şartlarını taşımak koşulu ile, Belediyemizde boş bulunan aşağıda Unvan, Derece, Sınıfı ve Sayısı belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna personel alımı yapılacaktır.

GİH-1 kişi-İtfaiye Eri-10.derece-Kadın Erkek-Lise ve dengi okul mezunu olmak-KPSS en az 65

BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
b) Sınav günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
c) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
d) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespiti Beldemiz de yer alan Göynük Sağlık Ocağı Tabipliğince yapılacaktır).
e) Adayların (B), (C) ve (E) sınıfı sürücü belgelerinin herhangi birine sahip olması tercih sebebidir.
f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş, Lise ve Dengi Okul mezunları için yukarıda belirtilen (KPSS P94) 65 ve üzeri puanı almış olmak.

SINAVA BAŞVURU:

Başvurular, Göynük Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Esentepe Mahallesi, Kurtuluş Cad. No: 8 Göynük/Kemer/Antalya adresine) şahsen yapılacak olup, posta ve internet yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 18 Haziran 2009 tarihinde başlayıp 19 Haziran 2009 Cuma mesai saati bitiminde sona erecektir.

SINAV YERİ VE SAATİ:

30 Haziran 2009 Salı günü Göynük Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda (Esentepe Mahallesi, Kurtuluş Cad. No: 8 Göynük/Kemer/Antalya adresinde) ; Saat:15:00’da, sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar için ayrıca, dayanıklılık testi uygulanacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

Göynük Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacak İş Talep Formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle ilgili forma aşağıdaki belgeler eklenecektir.( İş Talep Formu http://www.goynuk.bel.tr/ adresinden de alınabilir.)

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi
2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı sureti
3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Varsa (B), (C) ve (E) Sınıfı Sürücü Belgesi
5- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti
6- Sabıka kaydının olmadığına dair beyanı
7- Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı
8- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (http://www.goynuk.bel.tr/ ) internet sitesinde yayınlanacaktır.Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 29 Haziran 2009 tarihinde Göynük Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır. Sözlü sınav öncesinde adaylar Göynük Sağlık Ocağı Tabipliğine başvurmak suretiyle boy ve kilo tespiti yaptıracaktır. Boy ve Kilo tespit formu onayı olmadan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda bu belgelerle birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI (Mülakat sınav konuları) :

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşur.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Sınava girişe hak kazanan adaylar için, 30 Haziran 2009 Salı günü Göynük Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda (Esentepe Mahallesi, Kurtuluş Cad. No: 8 Göynük/Kemer/Antalya adresinde); Saat 15:00’da Sözlü Sınav Komisyonu huzurunda Sözlü Sınav ve dayanıklılık testi yapılacaktır. Sözlü sınav ve dayanıklılık testinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınavı ile dayanıklılık testi notunun aritmetik ortalamasının ( Kurum sözlü sınavı notu) %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle İtfaiye Eri kadroları için başarı notu belirlenir.
Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediye Başkanlığı ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz internet ( http://www.goynuk.bel.tr/ ) adresinden duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar ASİL ve boş kadro sayısının yarısı kadar YEDEK aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.
Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

BİLECİK/BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) Fıkrasında belirtilen Genel Şartlara ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. Maddesindeki İtfaiye Erliğine atanma şartlarına göre aşağıda belirtilen boş itfaiyeEri kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacaktır.
GİH-İtfaiye Eri-9.derece-1 kişi-60 puan en az KPSSP3
Lisans Düzeyinde eğitim veren fakültelerin beden eğitimi ve spor Yüksek okulu, spor Yöneticiliği Bölümü Mezunu olmak

Toplam: 1 Adet İtfaiye Eri
BAŞVURU ŞARTLARI :
1- Türk Vatandaşı olmak,
2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları ta
şımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5- Sınav Tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
7- Eğitim durumu itibariyle;
a) Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, spor Yöneticiliği bölümü, mezunu olmak. (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)
b) (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
8- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
9- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.70 m, kadınlarda en az 1.67m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,
10 Son başvuru tarihi olan 08.06.2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (08.06.1979 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.)
11-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSSP3) girmiş ve yukarıda belirtilen puan itibariyle 100 tam puan üzerinden sınav komisyonunca belirlenen taban 60 puanı almış olmak,
12- Kalıcı Bulaşıcı bir hastalığı olmamak,görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak,(Sağlık Raporu istenir.)
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI :
Başvurular 08.06.2009- 08.06.2009 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar, Bayırköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü servisine şahsen yapılacaktır.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER,
Belediyemiz yazı İşleri Müdürlüğü servisinden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalem ile doldurulacak ve aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1-) KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya fotokopisi
2-) Nufüz Cüzdanı veya ilgili kurumca onaylı sureti ve fotokopisi
3-) Diplama sureti ve fotokopisi
4-) Boy ve Kilo Tesbitine ilişkin resmi sağlık kurumlarından alınan alınan rapor.
5-) Son altı ay içerinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
6-) Sabıka kaydı olmadığına dair beyanı,
7-) Askerlile ilişiği olmadığına dair beyanı,
8-) Görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
SINAV YERİ VE ZAMANI :
09.06.2009 Salı günü saat 10.00’ da, Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI
– Genel Kültür,
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
-Mah idarelerle ilgili mevzuat.

DEĞERLENMDİRME ;
Sözlü sınav notunun %50’ si ile KPSS Puanının %50’ si alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.Başarı Noto sözlü sınavda alınan nottur.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
SINAV SONUÇLARI ;
Sınav Sonuçları Belediyemizin internet sitesinde (http://www.bayirkoy.bel.gov.tr/) ve ilan panosunda duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilecektir.Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için, gerekli belgelere ve işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilecektir.

MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye İtfaiye Yönetmeliği”nin “Atama şartları” başlıklı 15,16 ve 17 inci maddelerinin getirdiği hükümlere uygun olarak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personeli Sınavı (KPSS) na girmiş olanlardan, aşağıdaki genel ve özel şartlarla ilk defa İtfaiye Memurluğuna sözlü sınav ile Personel alımı yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI: İtfaiye Memurluğuna atanmak için 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra;

1- Türk Vatandaşı olmak.
2- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.
3- KPSS ( Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 sınavına girmiş, en az KPSS puanı 50 veya üzerinde puan almış olmak.
4- Aşağıdaki tabloda belirtilen öğrenim düzeyine sahip olmak.
5- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
6- İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesinin (C) fıkrasında belirtilen “Tartılma ve Ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg fazla fark olmamak.” Şartlarına uygun olmak.
7- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, itfaiye görevini düzenli bir biçmede yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak.
8- Daha önceki çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarında disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
9- Her hangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak, her hangi bir kamu veya özel kuruluşa hizmet yükümlüğü ve tazminat borcu olmamak.
10- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmak.
11- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

NOT: Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağırılacak olup sınava çağırılan adayların listesi Belediye ilan panosunda yayınlanacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR:

Kurum Adı, Adedi, Sınıfı, Kadro Unvanı, Derecesi, Cinsiyeti, Öğrenim Durumu

Gülnar Belediyesi , 5 , G.İ. H , İtfaiye Memuru , 10 , E/K , 4 Yıllık Fakülte Mzn

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ: Başvuru süresi 18.06.2009 tarihinde başlayacak ve 19.06.2009 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Gülnar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu Örneği Kurumdan temin edilecektir)
2- KPSS sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Vatandaşlık No’ su olan
4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi
5- 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
6- Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Belgesi(Son bir ay içinde alınmış)
7- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair belge(Sağlık Raporu)
8- Askerliğini yapmış olduğuna dair terhis belgesi

DEĞERLENDİRME: Sınav Komisyonunca olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinde yapılacaktı
r. Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırsıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır. Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar. İtfaiye Memuruna girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının % 50 si ile KPSS puanının % 50 si alınmak suretiyle belirlenir. Sınav sonuçları başarı sırasına göre belediye ilan tahtasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

SINAV YERİ VE ZAMANI: Sınav Gülnar Belediyesi Gülnar/ MERSİN adresinde Belediye Meclis Salonunda 22.06.2009 pazartesi günü saat 10.00’da sözlü sınav olarak yapılacaktır.

NOT: Sınava çağırılan adaylar, sözlü sınava girmeden önce Sağlık Kurumlarından Boy ve Kilo tespiti yaptırarak sınav giriş belgesi ekinde kendilerine verilen Boy ve Kilo tespit formu onaylanmış olacaktır. Boy ve Kilo tespit formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

a- Türkiye Cumhuriyeti Ana Yasası
b- Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihi
c- 657 sayılı devlet memuru kanunu
d- Mahalli idarelerle ilgili mevzuatlar.

NOT: Sınav sonuçları kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Atamalar sonuçların ilanından itibaren 15 gün içerisinde adayların şahsi başvurusu ile gerçekleştirilecektir. Asil adayların başvuru yapmaması durumunda yedek adayların ataması değerlendirilecektir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym